Polityka prywatności


Szanujemy i chronimy prywatność i bezpieczeństwo naszych Użytkowników oraz danych, które powierzają nam do przetwarzania, dlatego opracowaliśmy ten dokument, w którym wyjaśnimy dla jakich celów przetwarzamy dane osobowe, w jaki sposób, komu możemy je powierzać, gdzie dane mogą być przekazywane oraz jakie prawa przysługują osobom, których dane dotyczą, w związku z przetwarzaniem ich danych.

Na potrzeby opisanej poniżej polityki prywatności wyjaśnimy co oznaczają poniższe definicje:

„Dane osobowe”

Oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Użytkownik”, “Użytkownicy” lub “Ty”

Oznaczają każdą osobę, która korzysta ze stron, serwisów i usług task4x4.pl

Przetwarzanie danych osobowych

Oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Rozporządzenie lub RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do task4x4.pl i/lub regulamin korzystania z usług płatnych w task4x4.pl.

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych będzie firma KPRESZ Krzysztof Presz z siedzibą pod adresem ul. Grójecka 41 m. 7, 02-031 Warszawa, NIP 526-128-29-45, w dalszej części Polityki Prywatności określana jako „my” lub „task4x4.pl”. Administrator Twoich danychosobowych, Krzysztof Presz dostępny jest pod adresem e-mail presz@task4x4.pl

W związku z przetwarzaniem przez task4x4.pl Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

 1. Prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 2. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 3. Prawo do przenoszenia danych osobowych.
 4. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę.
 5. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych.

Powyższe uprawnienia możesz zrealizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, wysyłając wiadomość na adres e-mail: presz@task4x4.pl.

Wszystkie otrzymane zgłoszenia potraktowane będą ze szczególną uwagą oraz zrealizowane w możliwie najkrótszym czasie. W przypadku niektórych zgłoszeń (o skomplikowanym charakterze lub dotyczących przetwarzania danych obarczonych szczególnymi regulacjami prawnymi) czas realizacji może ulec wydłużeniu, jednakże w każdym przypadku, w ciągu jednego miesiąca zostaniesz poinformowany o działaniach, które podjęliśmy w celu zrealizowania zgłoszenia. Udzielając Ci odpowiedzi oraz w celu upewnienia się, że właściwie zrealizujemy zgłoszenie, zastrzegamy sobie prawo do zweryfikowania Twojej tożsamości.

Jak chronimy dane oraz komu je powierzamy i udostępniamy?

W task4x4.pl dokładamy wszelkich starań, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz aby były chronione przez utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem. Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych nam danych, poprzez podjęcie skutecznych środków bezpieczeństwa i ochrony danych.

Udostępniamy Twoje dane osobowe uprawnionym organom państwowym, jeżeli zwrócą się do nas w związku z realizowanymi przez nich zadaniami. Mogą to być w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Dane księgowe i dokumentację biznesową w zakresie wymaganym przepisami prawa udostępniamy na potrzeby obsługującego nas biura rachunkowego.

Dane dotyczące poczty elektronicznej są przetwarzane na bezpiecznym serwerze home.pl , a dane zgłoszeniowe i wymagane do celów księgowych  [imię nazwisko, adres, NIP firmy, marka i rodzaj samochodu, w przypadkach wymaganych prawem / na potrzeby zgody służb państwowych i właścicieli udostępnianych terenów również nr rej.], w przypadkach gdy zamawiane jest ubezpieczenie również PESEL / data urodzenia.] na zabezpieczonych hasłami dyskach w komputerach task4x4.pl.

Nie udostępniamy danych poza obszar Unii Europejskiej ani podmiotom nie związanym bezpośrednio z realizacją usług jakie od nas kupujesz.

W miarę możliwości stosujemy pseudonimizacje. Strona www zabezpieczona jest poprzez certyfikat SSL.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane przez okres dłuższy niż wymagany przepisami prawa lub przewidziany w naszych wewnętrznych regulacjach. Kryteria ustalania czasu przetwarzania danych dla określonych celów zostały opisane w dalszej części Polityki Prywatności i mogą zależeć od wyrażonych przez Ciebie zgód.

Jakie dane przetwarzamy, w jakim celu, przez jaki czas i na jakiej podstawie prawnej?

 1. Dane klienta / potencjalnego klienta / uczestnika

  Głównym celem przetwarzania danych osobowych przez task4x4.pl jest utrzymanie serwisu task4x4.pl i serwisów powiązanych, świadczenie usług związanych ze szkoleniami, wyprawami i imprezami opartymi o wykorzystanie samochodów terenowych. Szczegółowe zasady uczestnictwa w naszych imprezach regulują stosowne regulaminy uczestnictwa i oświadczenia uczestników. Na naszej stronie masz możliwość wysłania do nas wiadomości, prośby o kontakt, np. w celu przesłania oferty lub możesz dokonać zgłoszenia na naszą imprezę / szkolenie. Jeżeli skorzystasz z formularza kontaktu będziemy przetwarzać Twój adres e-mail, który wpisałeś w formularzu oraz dane, które nam udostępniłeś. Podanie niektórych danych jest konieczne do skorzystania z usług i zapewnienia prawidłowej, legalnej ich realizacji. Konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości świadczenia przez nas określonych usług i wykorzystania funkcjonalności serwisu. Poza danymi, których podanie zostało oznaczone jako „obligatoryjne”, podanie innych danych jest dobrowolne. Z naszej strony zobowiązujemy się do minimalizacji ilości zbieranych od Was danych.

  Podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną).

  Jeżeli z jakiegoś powodu nie będziesz już chciał  byśmy kontaktowali się z Tobą napisz do nas, a usuniemy Twoje dane.

 2. Rozliczenia

  Jeżeli dokonujesz zakupu naszych usług lub produktów będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do dokonania rozliczeń, np. wystawienia faktury.

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach rozliczeniowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie prawnego obowiązku ciążącego na administratorze np. wystawienia faktury). Dane w tym zakresie będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartych umów. Ponadto wszystkie wystawione dokumenty księgowe, np. faktury, uwzględniane są w prowadzonej przez  task4x4.pl dokumentacji księgowej, w związku z czym Twoje dane będą w tym zakresie przetwarzane przez okres czasu, wymagany przez przepisy prawa.

 3. Tworzenie statystyk korzystania ze stron task4x4

  Ponieważ chcemy, by jakość naszych usług była jak najlepsza i spełniała Wasza oczekiwania prowadzimy statystyki korzystania z poszczególnych funkcji i stron oraz aplikacji mobilnych należących do task4x4 korzystając z:

  • wewnętrznych narzędzi analitycznych,
  • narzędzi statystycznych dostarczanych przez partnerów świadczących usługi analityczne.

  W tym celu przetwarzamy dane dotyczące Twojej aktywności na stronach task4x4.pl  (np. odwiedzane przez Ciebie strony i podstrony, ilość czasu spędzonego na stronie, Twój adres IP, lokalizacja, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego, z którego korzystasz).

  Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ułatwieniu użytkownikom korzystania z usług świadczonych przez nas drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

 4. Przetwarzanie danych w celu zabezpieczenia roszczeń

  W celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń możemy przetwarzać niektóre podane przez Ciebie dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu), dane dotyczące korzystania z naszych usług (jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki korzystasz z naszych usług) oraz inne dane, które będą niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, jego egzekucji oraz obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

  Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes. Dane w tym zakresie są przetwarzane przez ustawowo określony czas przedawnienia roszczeń. Przetwarzanie danych obejmować będzie jednak wyłącznie ich przechowywanie z wyłączeniem jakichkolwiek innych operacji na tych danych, z zastrzeżeniem odmiennych obowiązków task4x4.pl wskazanych w obowiązujących przepisach lub nałożonych na task4x4.pl przez uprawnione organy.

 5. Pliki cookie

  Używamy na stronach internetowych tzw. plików cookie. Pliki cookie to dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniach końcowych użytkowników (komputery, telefony, tablety), przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te zawierają najczęściej nazwy stron internetowych, z których pochodzą, informacje o czasie ich przechowywania na końcowym urządzeniu oraz unikalny numer służący identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową. Cookies pozwalają nam m.in. na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania naszych stron i serwisów, poprawienia szybkości i bezpieczeństwa korzystania ze stron, ulepszania funkcji, z których korzystasz, korzystanie z narzędzi marketingowych i systemu komentarzy.
  W każdej chwili masz możliwość ograniczenia lub zupełnego dezaktywowania plików cookie w ustawieniach Twojej przeglądarki, co może jednak prowadzić do ograniczenia działania niektórych funkcji serwisów i stron internetowych task4x4.pl

  W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

  Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

  Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

  Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

  W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 6. Kampanie reklamowe

  W ramach prowadzonych przez nas działań reklamowych korzystamy między innymi z technologii dostarczanych przez zewnętrznych partnerów reklamowych oraz sieci afiliacyjne. Są to między innymi:

  • Google,
  • Facebook,
  • Instagram

  Charakter i forma naszych komunikatów reklamowych zależy od zainteresowań, miejsca zamieszkania i innych parametrów pozwalających na indywidualizowanie przekazu reklamowego.

Jak będziemy się z Tobą komunikować?

Zgodnie z udzielonymi nam przez Ciebie zgodami możemy się komunikować z Tobą za pomocą poczty e-mail, poprzez wiadomości w kanałach social media, wiadomości SMS, telefonicznie lub za pośrednictwem tradycyjnych przesyłek [listów i paczek] oraz  informacji systemowych i powiadomień.

Postanowienia końcowe

Jako task4×4.pl  zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian lub uzupełnień oraz niezbędnych aktualizacji naszej Polityki Prywatności. Wszelkie tego rodzaju zmiany będą publikowane na stronie task4x4.pl w zakładce „polityka prywatności”. Polityka prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Ci zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę KPRESZ Krzysztof Presz z siedzibą w Warszawie, ul.Grójecka 41 m. 7. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych oraz ich edytowania.

Zapoznałem się z polityką prywatności i ją akceptuję.